Provtagningar

Styrelsen ansvarar på uppdrag av Vaxholms stad för att ta vattenprover och lämna till provlaboratorium under högsäsong.

 

 

Nedan sammanfattas provtagningsvärden för Myrholmsmaren (Marenbadet).

Som referens anses < 100 cfu/100 ml vara tjänligt.

Marenbadet har historiskt och i nutid en fantastisk vattenkvalitet.

Vattnet är i princip drickbart!

Låt oss alla hjälpa till att hålla denna höga kvalitet! 

År

Medelvärde

 (cfu/100 ml) 

Maxvärde

 (cfu/100 ml) 

Provtagningstillfälle

2023 1 1

13/6, 24/7

2022 1 1

9/6, 18/7

2021 1 1

26/7

2021 2 1

14/6

2020

2

3

25/6, 19/7

2019

2 3 24/6, 15/7

 

Övervakning av badvatten i sjöar och hav i Sverige sker på somrarna och tjänar flera syften. Varje provtagning är en nulägesbedömning över vattnets kvalitet vid badplatsen och kommunen informerar allmänheten om det finns risker med bad

Badvatten kan innehålla olika smittämnen, toxiner från växtplankton eller cyanobakterier eller andra föroreningar som kan orsaka sjukdomar och andra hälsorelaterade besvär. Avföringsförorenade vatten kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter. Oavsiktligt intag av förorenade vatten kan framförallt ge mag-tarmsymtom. Vid övervakning av EU-bad analyseras halter av Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur och fungerar därför som indikatorer för fekal förorening. Vid varje provtagningstillfälle görs också en okulär besiktning för att upptäcka algblomning eller avfall.

Badplatser som inte omfattas av badvattendirektivet övervakas ofta på ett likande sätt som EU-bad av kommunerna även om det inte är obligatoriskt.

Myrholmsmaren ingår inte i EU-bad.

Bad där provtagningen skett enligt HaV:s föreskrifter och allmänna råd om badvatten får automatiskt en bedömning efter varje enskilt prov, som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt baserat på halter (anges i cfu/100 ml eller mpn/100 ml) av E. coli respektive intestinala enterokocker.

 

Tynningö, Myrholmsmaren - Vaxholm - Bad - Badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)